Splošni pogoji EJA d.o.o.

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice/voucherja, ki jo skleneta EJA d.o.o.(v nadaljevanju EJA ) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira EJA , razen točke 8, 14, 15, 16, 17 in 27 teh splošnih pogojev, ki veljajo za vse turistične aranžmaje, ne glede na to, kdo je organizator. Prav tako veljajo ti splošni pogoji v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo turističnih aranžmajev drugih organizatorjev ali v primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe iz objektivnih razlogov ne bi bili dostopni splošni pogoji drugega organizatorja potovanj. V kolikor je v posameznem programu glede katere koli točke teh splošnih pogojev določeno drugače, velja določilo oziroma navedba v programu. Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani www.EJA.si ter v vseh EJA poslovalnicah. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo, nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve EJA a in se nanjo nanašajo navedeni splošni pogoji.

 1. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi na turistični aranžma, ki ga organizira EJA , v kateri koli EJA poslovalnici, preko internetne oziroma telefonske prodaje ali pooblaščene agencije. Plačilo ali delno plačilo turističnega aranžmaja velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del turističnega aranžmaja, za večje skupine pa se sklene tudi posebna pogodba. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki lahko nastanejo zaradi napačnih podatkov. EJA  v skladu s sklepom in cenikom Združenja turističnih agencij Slovenije za svoje storitve potniku zaračunava standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00 EUR na prijavnico (voucher). Stroški za sestavo ponudbe enodnevnega izleta znašajo 8,00 EUR na prijavnico (voucher). Cene veljajo do preklica. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi

vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika ter ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega sredstva, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, pa tudi prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Od prijave lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Zavezujoča prijava se nanaša tako na potnika samega kot tudi na ostale udeležence, v korist katerih potnik sklepa pogodbo z EJA om.

 1. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni EJA a ali pooblaščeni agenciji oziroma, ko EJA  prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Na osnovi potnikovega povpraševanja EJA  napravi informativno rezervacijo, ki je lahko na opciji največ štiri (4) dni. V tem času mora potnik poravnati vsaj 30 % cene turističnega aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja (akontacijo). V primeru neplačila ali nepravočasnega plačila akontacije se šteje, da je rezervacija stornirana oziroma odpovedana. Rezervacija je potrjena šele, ko EJA  prejme plačilo akontacije. S plačilom akontacije potnik izrazi sprejem ponudbe, zaradi česar se dana pisna ponudba šteje kot pogodba. Preostali del cene turističnega aranžmaja plača potnik najmanj 21-14 dni pred začetkom potovanja oziroma, kakor je navedeno v programu. V kolikor pa je datum odhoda krajši od 14 dni, mora biti rezervacija takoj v celoti poravnana. V primeru, da potnik ali njegovo prijavno mesto preostalega dela cene turističnega aranžmaja ne plača do začetka potovanja niti na dan odhoda, se šteje, da je odpovedal turistični aranžma (na dan odhoda) in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi turističnega aranžmaja teh splošnih pogojev. Potnik lahko prejme napotnico/voucher šele po celotnem plačilu turističnega aranžmaja. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem turističnem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu), v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke, smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo, v kolikor ni v medsebojni pogodbi s pooblaščeno turistično agencijo dogovorjeno drugače.

 1. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja ter veljajo od dneva objave programa. EJA  si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru ima potnik pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. O morebitni spremembi cene potovanja EJA  potnika obvesti. EJA  lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru EJA  ne nastopa kot organizator, pa tudi ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacije na kraju samem.

 1. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno turističnega aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače. V primeru, da so k posameznemu turističnemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni turističnega aranžmaja.

 1. POTNIKOVA SPREMEMBA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe, kjer je rezerviral turistični aranžma, do 48 ur pred odhodom, spremeni ime ali število potnikov, namestitev, storitev ali datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi turističnega aranžmaja. V primeru spremembe EJA  potniku zaračuna administrativne stroške v višini 30,00 EUR, v primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar turistični aranžma obsega tudi organiziran prevoz, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

Kot sprememba turističnega aranžmaja se smatra vsaka sprememba, ki povzroči izpis nove pogodbe oz. napotnice/voucherja. V primeru spremembe se upoštevajo prodajne cene, ki veljajo na dan spremembe. Sprememba turističnega aranžmaja, ki ne zahteva izpisa nove pogodbe oz. napotnice/voucherja, se ne zaračunava. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z EJA om, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to

obstajali razlogi s strani EJA a zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati  kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

 1. POTNIKOVA ODPOVED TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico do odpovedi turističnega aranžmaja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Potnik mora turistični aranžma odpovedati pisno, praviloma z osebnim obiskom v poslovalnici, kjer se je prijavil, ter vrniti vse morebiti že prejete dokumente. Ob odpovedi mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni referent. V primeru, da potnik zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, da potnik ni odpovedal turističnega aranžmaja.

V kolikor potnik odpove turistični aranžma po elektronski pošti (v tem primeru ne podpiše odpovednega dokumenta) na delovni dan do 18.00 ure, se šteje, da je odpovedal turistični aranžma na dan, ko je bilo poslano elektronsko sporočilo. V primeru, da pošlje odpoved po elektronski pošti po 18.00 uri, se šteje, da je odpovedal turistični aranžma naslednji delovni dan. V kolikor potnik odpove turistični aranžma na svojo željo, je upravičen do povračila določenega dela vplačanega zneska. Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal turistični aranžma.

Stroški odpovedi turističnega aranžmaja za potnika so:

 • odpoved do 30 dni pred odhodom – 10 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 29 do 22 dni pred odhodom – 20 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 21 do 15 dni pred odhodom – 40 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 14 do 8 dni pred odhodom – 50 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 7 do 5 dni pred odhodom  – 95 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 4 dni do dneva odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100 % od cene turističnega aranžmaja.

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava EJA  v odstotkih od celotne cene turističnega aranžmaja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. Za skupine se lahko stroški odpovedi s posebno pogodbo opredelijo tudi drugače. Višina stroškov odpovedi turističnega aranžmaja, kadar EJA  ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. V kolikor potniku pred sklenitvijo pogodbe iz objektivnih razlogov splošni pogoji drugega organizatorja niso dostopni ali v primeru, da organizator potovanja nima sedeža ali svoje podružnice na območju Republike Slovenije, veljajo za potnika naslednji stroški odpovedi turističnega aranžmaja:

 • odpoved do 45 dni pred odhodom – 10 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 44 do 35 dni pred odhodom – 50 % od cene turističnega aranžmaja;
 • odpoved od 34 dni do vključno na dan odhoda oz. neudeležba brez odpovedi – 100 % od cene turističnega aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih EJA u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja določeni drugače, veljajo pogoji, določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. EJA  oziroma pooblaščena oseba EJA a lahko zavrne napotnico oziroma voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe in drugih udeležencev. EJA  v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal turistični aranžma na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. EJA  bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

 1. ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

EJA  ima sklenjeno pogodbo za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja z Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d. d.), kjer lahko potnik sklene zavarovanje turističnega aranžmaja. Zavarovanje je veljavno samo, če je premija plačana v celoti ob sklenitvi zavarovanja. Splošne pogoje zavarovanja potnik prejme na poslovnih enotah EJA a, objavljeni pa so tudi na spletni strani zavarovalnice www.evropsko.si/splosni-pogoji. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje.

V kolikor je organizator turističnega aranžmaja druga turistična agencija, se lahko potnik odloči za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja pri Europaische Reiseversicherung AG (Generali  zavarovalnica d. d.) ali v skladu s splošnimi pogoji drugega organizatorja turističnega aranžmaja.

 1. DOPLAČILO ZA PRIMER ODPOVEDI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA (odpovedni riziko)

Vsak potnik lahko ob rezervaciji turističnega aranžmaja, katerega organizator je EJA doplača za primer odpovedi turističnega aranžmaja, če nastopijo:

 • smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja;
 • hujša nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča potovanje.

Višina doplačila je odvisna od vrednosti celotnega aranžmaja in se določi po splošnih pogojih Europaische Reiseversicherung AG. Ne glede na doplačilo za primer odpovedi turističnega aranžmaja ima EJA  v primeru potnikove odpovedi pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini vplačanega doplačila za primer odpovedi turističnega aranžmaja. Potnik mora potovanje odpovedati pisno in z ustreznim dokazilom, in sicer najkasneje do odhoda na potovanje; v nasprotnem primeru nima pravice do uveljavljanja vračila na podlagi doplačila za primer odpovedi turističnega aranžmaja.

Zahtevka za vračilo ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. Šteje se, da potnik potovanja ni pričel oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na začetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi doplačila za primer odpovedi turističnega aranžmaja. V primeru, da potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o

potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni doplačal za primer odpovedi turističnega aranžmaja, ima EJA  pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. EJA  morebitno razliko vrne potniku.

 1. ODPOVED TURISTIČNEGA ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

EJA  si pridržuje pravico, da na podlagi veljavnih zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 8 dni pred odhodom, če se ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov pri določenem prometnem sredstvu naslednje:

 • za izlete z avtobusom najmanj 30 potnikov;
 • za izlete na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov;
 • za izlete na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov;
 • za izlete s posebnimi letali, vlaki in ladjami ;
 • (trajekti, hidrogliserji ipd.) najmanj 80 % zasedenih sedežev.

Prav tako si EJA  pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral potniku povrniti škodo, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med tem nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, za EJA  pa so te okoliščine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi bile takrat podane/znane. EJA si pridržuje pravico do spremembe dneva, časa in kraja odhoda na potovanje, če se spremeni letalski ali ladijski vozni red ali pa zaradi nepredvidene višje sile. Prav tako lahko spremeni tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni pogoji potovanja (spremenjen vozni red, elementarne nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju itd.), na katere EJA  ne more vplivati, brez posebne odškodnine. V teh primerih se EJA  ravna v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. EJA  lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z EJA-om, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil  EJA-e. V primeru, da EJA odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru EJA-ove odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bila s programom zahtevana. O kakršni koli naknadni spremembi programa EJA  potnika obvesti nemudoma. EJA ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem EJA-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko EJA  potnika namesti v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Organizator programa ima pravico do spremembe programa zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni možno predvideti, se jim izogniti ali jih kako drugače preprečiti. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku nuditi večerje. Storitve, ki jih je potnik rezerviral, veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu. Kadar potnik odpotuje domov v jutranjih urah, mu kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali all inclusivu odpade pravica do povračila za zajtrk, kosilo ali večerjo. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

 1. NAMESTITEV

Praviloma je gost dolžan izprazniti sobo do 10. ure zjutraj oziroma se lahko v sobo vseli po 14. uri. V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali višje kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda EJA  ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

 1. SOBE

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, udobje, lega, orientacija, določeno nadstropje itd.), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Slike sob v katalogu in na spletni strani so le primeri sob. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je majhna in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v sobi z oznako 1/2+1 ali 1/2+2 mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo z enim ali dvema dodatnima ležiščema, pri čemer nastanitev tretje oziroma četrte osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo ali kavč, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi. Število sob tipa 1/2+1 ali 1/2+2, kjer ima en otrok do določenega leta starosti brezplačno bivanje, je omejeno. Potnik je ob rezervaciji turističnega aranžmaja seznanjen z dejansko razpoložljivostjo teh sob. V kolikor EJA  naknadno pridobi dodatne sobe tipa 1/2+1 ali 1/2+2, veljajo za te dodatne sobe drugačni popusti, s katerimi je potnik seznanjen ob rezervaciji. Višina popusta je odvisna od hotela.

 1. KATEGORIZACIJA OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije EJA a, zato EJA  zanje ne odgovarja. EJA  lahko ob posameznem objektu poda svojo oceno, ki je le informativne narave in je posebej označeno, da gre za oceno EJA a.

 1. POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven in ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik potrebuje za potovanje v Egipt, Turčijo, na Ciper in v Tunizijo potni list, ki je veljaven še vsaj 6 mesecev od dneva povratka iz letovanja. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik dolžan na časovno veljavnost svojih potovalnih dokumentov paziti sam in EJA  za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna EJA  po določilih, ki se nanašajo na potnikovo odpoved potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum EJA , le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje EJA a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov EJA  potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Šteje se, da si potnik vizum ureja sam, kadar EJA u ne dostavi potrebnih dokumentov za ureditev vizuma v roku, ki je določen v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni) je potnik ob prijavi dolžan posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, za vse nastale stroške udeležencem potovanja odgovarja zgolj potnik sam.

 1. CARINSKI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki v zvezi s tem nastanejo njemu, sopotnikom, EJA u in drugim.

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, v katero so vpisana opravljena cepljenja. EJA  ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane z le- tem.

 1. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja in počitnice z organiziranim avtobusnim prevozom so datumi in ure odhodov objavljeni v katalogu. V primeru letalskega prevoza prejme potnik obvestilo najkasneje 3 dni pred odhodom. V primeru spremembe datuma in ure odhoda potnik prejme obvestilo najkasneje 3 dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 1. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage niso odgovorni organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itd. mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer po navadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega ali cestnega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi

predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. EJA  ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage oziroma drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Osebne stvari oziroma vrednejše predmete lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.

 1. PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE

Večina hotelov svojim gostom omogoča parkiranje za osebni avto. Parkirišče in morebitno plačilo nista sestavni del turističnega aranžmaja, zato je potnik zanju dolžan poskrbeti sam. V primeru plačila parkirnine na mestu samem jo je potnik dolžan poravnati. EJA  ne odgovarja za poškodbe ali odtujitev avtomobila.

 1. TOČNOST PREVOZNIKOV

EJA  ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih,plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. EJA  ne odgovarja za materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza oziroma prevoznega sredstva.

 1. IZGUBA DOKUMENTOV

V kolikor potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ukradeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje ali povratek v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali EJA ovega predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni

upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 1. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, EJA a ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno štejejo za veljavne: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Fotografije, objavljene na internetu in v reklamnih materialih, katerih vsebina je animacijske

narave in jih EJA u posredujejo potniki z željo, da se objavijo, so informativne narave, zato EJA  ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled teh fotografij.

 1. REKLAMACIJE

Potnik oziroma gost je dolžan reklamirati uslugo ali storitev na kraju samem in o tem obvestiti družbo EJA  (dežurna tel. št. 070/22 44 66). V kolikor potnik reklamacije ne more rešiti, je dolžan od predstavnika oziroma receptorja zahtevati pisno potrditev zahtevanih pomanjkljivosti ali jih zapisati v knjigo pritožb. Na osnovi le-teh lahko vloži reklamacijo najkasneje v 2 mesecih po končanem potovanju oziroma letovanju, sicer se reklamacija ne upošteva. V primeru, da potnik ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil dežurne številke družbe EJA , predstavnika ali receptorja, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik je dolžan pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom oziroma ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, EJA  poznejše reklamacije ne bo upošteval. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Potnik naj pisno reklamacijo priporočeno pošlje na naslov:

EJA,Storitve in Turizem d.o.o., Viničarska ulica 10, 2341 Limbuš. Brez pisne reklamacije EJA  ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Prav tako EJA  ne upošteva reklamacij, ki so prispele na drug naslov, kot je zgoraj navedeno – tj. na sedež družbe oz. če potnik v reklamaciji ne navede naslova objekta, v katerem je bival (hotel, apartma, bungalov, privatna soba), imena hotela ali številke sobe, številke apartmaja oziroma bungalova. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam, v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer EJA  take reklamacije ne bo obravnaval. EJA  ne upošteva skupinskih reklamacij, ki jih podpiše več potnikov – skleniteljev pogodbe in se nanašajo na enak reklamacijski zahtevek. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Višina reklamacije je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega turističnega aranžmaja. Če po krivdi EJA a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do reklamacije v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, če ima EJA  pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Ko potnik sprejme odobren znesek reklamacijskega zahtevka, se s sprejetjem tega zneska strinja, da je njegov zahtevek v celoti rešen in s tem dejanjem potrjuje, da je prejel primerno zadoščenje in se odreka kakršnim koli ponovnim oz. dodatnim zahtevkom.

 1. UPORABA PODATKOV

EJA  vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Smatra se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

 1. POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te turistične aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo v posameznem programu, če je tam določeno drugače.

 1. V PRIMERU NAMESTITVE V APARTMAJIH

Namestitev v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih je praviloma mogoča po 14. uri na dan pričetka koriščenja posameznega turističnega aranžmaja. Zadnji dan posameznega turističnega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti praviloma do 9. ure zjutraj. V kolikor pri posamezni ponudbi apartmajev ni navedeno drugače, veljajo navedene ure menjav.

 1. ZA ARANŽMAJE, KJER EJA NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da EJA  ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja od organizatorja potovanja prejete informacije potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Za turistične aranžmaje, kjer EJA  ni organizator, veljajo splošni pogoji organizatorja potovanja, še posebej se potnika opozarja na pogoje prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Smatra se, da EJA  prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja. V kolikor je organizator turističnega aranžmaja turistična agencija, ki nima sedeža ali poslovne enote v Republiki Sloveniji, se šteje za organizatorja EJA  in veljajo EJA ovi splošni pogoji.

 1. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oziroma potovanja ali na celotni turistični aranžma oziroma potovanje. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja. Šteje se, da je zgornja meja starosti otrok, ki je določena v razponu v posameznih programih, starost otroka, ki še ni dopolnil zgornje meje starosti v času letovanja oziroma potovanja (npr. do 12. leta pomeni – otroci, ki v času letovanja oziroma potovanja še niso dopolnili 12 let starosti).

 1. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI ARANŽMAJI LAST MINUTE

Aranžmaji last minute niso turistični aranžmaji, navedeni v kataloški ponudbi EJA a, temveč gre za posebno kategorijo turističnih aranžmajev, kjer EJA omogoča potniku zadnjo razpoložljivo namestitev v določeni regiji. Ena od značilnosti turističnih aranžmajev last minute je, da so zaradi kratkega časa do odhoda ugodnejši, zato, v kolikor ni drugače določeno s pogodbo ali programom, odpoved turističnega aranžmaja last minute ni mogoča. Ponudbe v zadnjem hipu/last minute so vezane na zadnja prosta mesta, ki v redni prodaji niso prodana. Pri tovrstni nastanitvi gre računati tudi na sobe in apartmaje, ki so skromno opremljeni oziroma nimajo atraktivnega razgleda, ki pa so zato ugodnejši in primernejši za potnike, ki jim kakovost bivanja v namembnem kraju ni zelo pomembna. Potnik, ki se odloči za last minute, je v skladu s temi splošnimi pogoji opozorjen na stvarno in dejansko nižjo kakovost aranžmaja pred sklenitvijo pogodbe, zato nima pravice do uveljavljanja reklamacij ali zahtevkov, ki bi izvirali iz naslova neustrezne ali slabe namestitve oziroma iz naslova slabih namestitvenih storitev, saj je bil na posebnosti izrecno opozorjen s pričujočimi splošnimi pogoji poslovanja.

 1. NAPAKE V KATALOGIH IN NA INTERNETU

EJA  si pridržuje pravico do tiskarskih napak v katalogu ter na internetni strani. V primeru takšnih napak potnika ob prijavi o tem obvesti prodajni referent. V kolikor se zaradi morebitnih napak informacije o turističnih aranžmajih razlikujejo, veljajo kot verodostojne informacije in podatki, navedeni na ponudbi oz. v potrdilu o potovanju/voucherju.

 1. INFORMACIJE NA INTERNETU

Izračun, ki ga potnik lahko pridobi z uporabo EJA ovega orodja za izračun, je informativne narave in ni zavezujoč. Po oddaji povpraševanja potnika kontaktira prodajni referent, ki ponudbo potrdi oziroma dopolni ter omogoči telefonsko rezervacijo. Spletna rezervacija še ni končni nakup počitnic in ni obvezujoča za nikogar. Podatke, ki jih potnik vpiše v obrazec za spletno rezervacijo, bo EJA  uporabil samo za namen potnikovega nakupa turističnega aranžmaja. EJA  ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s spletne strani, zaradi česar se priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s spletne strani.

 1. SPORI

Za reševanje sporov je pristojno okrajno oziroma okrožno sodišče v Mariboru.

 1. REŠEVANJE SPOROV V ZVEZI S POTROŠNIŠKIMI KREDITI

EJA  ima dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja. Morebitne spore iz kreditne pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. EJA  v skladu z 38. členom Zakona o potrošniških kreditih zagotavlja postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov (izvajalec IRPS). EJA  priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 0038682056590, elektronski naslov: info@ecdr.si, spletna stran: www.ecdr.si. Elektronska povezava na platformo za SRPS:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s turističnim aranžmajem ali morebitnih drugih potrošniških sporov, EJA  ne priznava nobenega izvajalca IRPS.

 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 31. 12. 2018

Vam je všeč naša vsebina? Delite jo z drugimi!