POSEBNI POGOJI IN NAVODILA EJA  D.O.O. ZA REZERVACIJE S TURISTIČNIMI BON

Obrazec (word) – klik

PRAVNA PODLAGA
Bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma oziroma t.i. turistični bon je urejen v 35. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020, v nadaljevanju Zakon)

Celotna vsebina Zakona je dostopna na naslednji povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206#

Na podlagi desetega odstavka 35. člena Zakona je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov (Uradni list RS, št. 84/2020, v nadaljevanju Uredba)

Celotna vsebina Uredbe je dostopna na naslednji povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1345?sop=2020-01-1345

UPRAVIČENCI DO TURISTIČNIH BONOV
Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki je:

–        polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (v nadaljnjem besedilu: polnoletni  upravičenec), in je upravičena do bona v višini 200 eurov,

–        ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: mladoletni upravičenec), so upravičene do bona v višini 50 eurov.

Bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Bon je prenosljiv le na osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena in se ne deduje. Bon je prenosljiv in se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.

VELJAVNOST IN UPORABA TURISTIČNEGA BONA
Turistični bon se lahko unovči od 19. junija 2020 do 31. decembra 2020.
Bon se lahko unovči samo za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom (v nadaljnjem besedilu: storitev).

REZERVACIJA NASTANITVE IN OSTALIH STORITEV PREKO EJA D.O.O.
Upravičenec lahko  rezervira storitve nastanitve in ostale storitve, ki jih nudi EJA v svoji ponudbi. Ob rezervaciji EJA in upravičenec skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o upravičencu, vrsti nastanitve ter ponudniku le-te, ostalih storitvah ter obdobju nastanitve, bodisi se sklicuje na program storitve, kjer so ti podatki navedeni. Ob rezervaciji je upravičenec dolžan navesti vse podatke in predložiti potrebne dokumente.
Upravičenec je dolžan posredovati resnične in v celoti pravilne podatke. V primeru, da upravičenec ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Rezervacija upravičenca je zavezujoča. Eja potrdi rezervacijo in ta začne veljati po plačilu ustrezne kavcije.

Kavcija je oblika jamstva, da bo storitev, ki je rezervirana, dejansko tudi koriščena v izbranem objektu nastanitve. V 7-ih dneh po opravljeni storitvi se kavcija na podlagi predložitve računa ponudnika, ki je bil plačan v objektu nastanitve, povrne. V kolikor rezervirana storitev ne bo koriščena ali bo odpovedana, se kavcija ne vrača.
Upravičenec ob rezervaciji prejme poleg pogodbe tudi potrditev rezervacije nastanitve, na kateri je navedena tudi številka in datum potrditve s strani ponudnika nastanitvenega obrata.

PLAČILO
Plačilo rezervirane storitve se izvede direktno pri ponudniku objekta nastanitve s turističnimi boni v skladu s pogoji Uredbe ali z drugimi plačilnimi sredstvi, ki jim sprejema ponudnik objekta namestitve in skladno z njegovimi pogoji poslovanja.

CENE
Cene posameznih storitev določa ponudnik teh storitev.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
EJA nastopa v konkretnih primerih kot posrednik med upravičencem in ponudnikom storitev, zato ne more prevzeti odgovornosti za vsebinsko (kvalitativno) izvedbo rezerviranih storitev. Morebitne pritožbe v zvezi s tem mora upravičenec nasloviti direktno na ponudnika storitev.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
EJA pridobljene osebne podatke o upravičencih varuje skladno z vsemi predpisi na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov, ter je zavezan k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. EJA osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi EJA ali njenih partnerjev, raziskave trga, vodenja analiz poslovanja, segmentacije kupcev in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, kolikor za to ne obstajajo z zakonom predvidena pravna podlaga.

Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja, če gre za osebne podatke, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, če je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov dane skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda upravičenec se lahko v vsakem trenutku spremeni, ali umakne v celoti.

Upravičenec ima najmanj naslednje pravice:

  • pravico do dostopa do podatkov;
  • pravico do popravka;
  • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
  • pravico do omejitve obdelave;
  • pravico do prenosljivosti podatkov;
  • pravico do ugovora.

EJA imenuje za zagotavljanje varstva pravic potnikov Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. Zahtevke v zvezi s pravicami upravičencev na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov sprejema na elektronski naslov info@eja.si, ali po pošti na naslov  EJA d.o.o. Viničarska ulica 10, 2341 Limbuš.

Z namenom zagotavljanja kar se da visokega standarda varovanja osebnih podatkov potnikov, je EJA sprejel posebno Politiko varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del Splošnih pogojev.

KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe EJA je davek na dodano vrednost že vključen. V primeru spora med strankami je pristojno sodišče, kjer ima upravičenec stalno bivališče. Ti splošni pogoji veljajo za pogodbe, sklenjene od dneva objave teh pogojev.

Eja d.o.o.
Limbuš, junij 2020

Več v zvezi s turističnimi boni pa si lahko preberete na spletni strani FURS:

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/

Vam je všeč naša vsebina? Delite jo z drugimi!