1.       Splošni pogoji poslovanja osebni podatki, naročniška razmerja, baze

Uvodne določbe

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja s EJA d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik storitve). Šteje se, da je posameznik seznanjen Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

Zbirke osebnih podatkov
Ponudnik storitve zbira osebne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Osebne podatke zbira z namenom promocije in obveščanja posameznikov o aktivnostih in ponudbah ponudnika storitve.

Osebi podatki, ki jih ponudnik storitve zbira so lahko: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne, osebne in pisne privolitve posameznika pa ponudnik storitve lahko zbira tudi druge osebne podatke.

Šteje se, da se posameznik, ki posreduje svoje osebne podatke preko elektronske pošte strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposredne promocije in obveščana o dejavnostih ponudnika storitve. Ponudnik storitve sme na tak način uporabljati le tiste osebne podatke za katere ni potrebna izrecna, pisna privolitev posameznika iz prejšnjega odstavka.

S sodelovanjem v nagradnih igrah uporabnik dovoljuje, da ponudnik storitve, osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.

Posameznik lahko kadarkoli pisno na naslov info@eja.si ali preko telefona št. +386 70 22 44 66 zahteva, da ponudnik storitve trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen promocije ali obveščanja o ponudbah ponudnika storitve. Ponudnik storitve bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov posameznika ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004).

Omejitev reproduciranja vsebin
Članki, slike, posnetki in druge vsebine objavljene na spletnih straneh www.eja.si, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.

Shranjevanje osebnih podatkov
Ponudnik storitve se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane na zgoraj naveden način varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredovala nepooblaščenim osebam.

Sprememba splošnih pogojev
Ponudnik storitve si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.eja.si vsaj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti. V primeru, da posameznik ne zahteva prepovedi uporabe osebnih podatkov se šteje, da se s spremembo Splošnih pogojev strinja.

Izključitev odgovornosti
Ponudnik storitve zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin objavljenih na spletnih straneh www.eja.si.

Vprašanja in reklamacije posameznikov
Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki lahko obrnejo na telefonsko številko 070 224466 ali na elektronsko pošto info@eja.si.

2. Splošni pogoji najema avtodoma – sestavni del pogodbe o najemu
Pogoji najema
 1. Avtodom lahko najame oseba, ki:
  se izkaže s vsaj dvema (2) osebnima dokumentoma in kreditno kartico (oz predloži veljaven:
  OSEBNI DOKUMENT S SLIKO
  2. VOZNIŠKO DOVOLJENJE
  3. KREDITNO KARTICO (tudi ob dokupu 100 % zavarovanja, zaradi prometnih prekrškov in suma sodelovanja pri tatvini)),
  • je starejša od 23 let,
  • ima najmanj 3 leta veljavno vozniško dovoljenje,
  • je redno zaposlena,
  • ni bila nikoli obsojena, ali ni bila, niti ni v postopku zaradi kaznivih dejanj,
  • je izkušen voznik,
  • se zaveže, da bo ravnal kot dober gospodar in
  • s podpisom pogodbe izjavlja, da je dal najemodajalcu popolnoma točne podatke.
 2. Najemnik ne sme dati avtodoma v podnajem ali v uporabo drugi osebi. Z avtodomom sme upravljati zgolj oseba, ki je navedena v pogodbi. Najemnik mora upoštevati cestnoprometne predpise, sicer v primeru morebitne nesreče nastopijo dodatne težave z zavarovalnico, ki bodo v tem primeru izključno breme najemnika tudi kadarkoli v prihodnosti. Najemodajalec ima pravico terjati najemnika za povzročene kazni ali stroške prometnih nesreč in zavarovalnic, ki jih je povzročil najemnik v času najema avtodoma. Kazni in stroški lahko nastanejo tudi po najemu zato ima najemodajalec pravico terjati najemnika tudi do 2 leti po najemu. Morebitne kazni za cestnoprometne prekrške gredo izključno v breme najemnika (tudi v primeru, ko kazen prispe po pošti, po vrnitvi avtodoma najemodajalcu).
 3. V avtodom ni dovoljeno voditi domačih živali, razen v primeru posebnega dogovora. V nasprotnem primeru bo zaračunana kazen v višini 100 €.
 4. Pri najemu so prevoženi kilometri omejeni na 400km na dan. Vsak dodatni kilometer se zaračuna po ceniku 0,30€/km.
 5. Vsa vozila namenjena najemu so opremljena z napravo za sledenje.
Zavarovanje avtodoma:
 1. Avtodom je kasko zavarovano z 1 % odbitne franšize. V primeru nezgode, ki se krije iz naše zavarovalne police, najemnik krije škodo odbitne franšize in izgubo bonusa. V kolikor se pri vozniku (najemniku) v primeru nesreče ugotovi vinjenost ali velika malomarnost, kasko zavarovanje ne velja in gredo vsi stroški popravila, ki jih zavarovalnica najemodajalcu ne krije, v celoti v breme najemnika (tudi izguba dohodka, bonusa, ipd., ki ga utrpi najemodajalec).
 2. Najkasneje ob prevzemu avtodoma najemnik deponira kavcijo v višini med 600,00€ in 1.300,00€, za kritje morebitnih stroškov: odbitne franšize v primeru nezgode, manjših poškodb, ki ne presegajo višine odbitne franšize, zamude pri vračilu avtodoma, stroške morebitnega čiščenja in goriva, poškodovane ali manjkajoče opreme in inventarja, ki jih kasko zavarovanje ne vključuje in morebitni potni stroški za prevoz avtodoma od sedeža podjetja do pooblaščenega servisa.
 3. Kavcija se v celoti vrne ob vračilu avtodoma v roku 8 dni, če so izpolnjeni naslednji pogoji: Avtodom je vrnjen v brezhibnem stanju (v primeru kraje avtodoma se kavcija ne vrne), znotraj in zunaj očiščeno in s polnim rezervoarjem goriva, pogoj je tudi, da v avtodomu vse naprave delujejo in da je avtodom vrnjen v dogovorjenem roku na dogovorjen kraj. Vsaka poškodba se obračuna posebej. Pri poškodbi se upoštevajo vsi stroški odprave napak, tako tudi časovni in potni.

Stroški v primeru zamude z vračilom (brez pisnega soglasja najemodajalca):

Čas zamude          Strošek
1 do 5 ur               105,00€
6 do 12 ur             220,00€
več kot 12 ur        zapade celotna varščina: 600,00€ – standardni,
več kot 24 ur        dodatno 250,00€ za vsak nadaljnji dan in kazenska odgovornost, zapade celotna varščina

V primeru, da kavcija ne bi zadoščala za odpravo ugotovljenih napak, ima najemodajalec pravico zahtevati doplačilo. Vračilo varščine se zadrži do razrešitve ugotovljenih napak.

Okvara avtodoma (motorja) na poti

V primeru, da je avtodom vozen in večji del funkcij deluje, je najemnik opozorjen, da ima možnost napako odpraviti in po predhodnem soglasju mu ponudnik storitve vrne stroške. V primeru okvare avtodoma (ne notranje opreme), najemnik poskrbi za odpravo napake na najbližjem usposobljenem servisu in nemudoma obvesti ponudnika storitve. Najemodajalec ni dolžan povrniti stroškov popravil in drugih stroškov, v kolikor se nedvomno ugotovi, da je do okvare prišlo na samem potovanju, po krivdi najemnika. Najemnik mora v takem primeru ravnati, kot da je na poti s svojim avtodomom. Najemnik mora najemodajalca takoj obvestiti o napaki ali prometni nezgodi. Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti avtodoma z nadomestnim, niti ne krije nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemnik se s podpisom pogodbe odpoveduje kakršnemukoli zahtevku.

Prevzem in vračilo avtodoma

Ob prevzemu in vračilu avtodoma stranki pregledata avtodom in podpišeta stanje izdanega avtodoma. Enako storita ob vračilu avtodoma. Ob prevzemu avtodoma se stranki predstavi delovanje naprav v avtodomu in opozori na posebnosti pri vožnji in uporabi. Ob prevzemu avtodoma se sklene najemna pogodba (katere sestavni del so tudi ti splošni pogoji najema). Ob predaji avtodoma se pregleda količina goriva v rezervoarju, katerega v enakem stanju tudi vrnete, v nasprotnem primeru se razlika odšteje od varščine. V primeru prostovoljnega predčasnega vračila avtodoma, ponudnik storitve ni dolžan vrniti sorazmernega dela najemnine avtodoma. V kolikor ni dogovorjeno drugače se avtodom prevzame med 12. in 16. uro prvi dan in vrne do 10. ure zadnji dan najema.

Postopek v primeru nesreče ali kraje avtodoma ali suma zlorab

V zgoraj naštetih primerih (v kolikor je le mogoče) najemnik najprej poskrbi za prvo pomoč udeležencev. Nemudoma obvesti najemodajalca in policijo, da se dogovorijo o nadaljnjem postopku. Obvezno mora biti narejen policijski zapisnik! V primeru suma, da je do nesreče prišlo zaradi malomarnosti, ipd., najemnik krije sam vse stroške, ki jih utrpi najemodajalec, tudi poslovno škodo.

Zimska oprema, prekrški, zimska uporaba
 1. Vsi avtodomu so opremljeni v skladu z zakonom, torej razen izjemoma, nimajo zimskih pnevmatik, imajo pa dobre gume in verige za pogonska kolesa. Preden odide na pot, mora najemnik sam preveriti, če katera od tujih držav v katere bo potoval, zahteva več od opreme, kakor predpisi v R. Sloveniji. Za vso morebitno škodo ali prekrške bo odgovarjal najemnik sam. (na primer : na Finskem ne velja zavarovanje pozimi, če na avtodomu ni zimskih gum, ipd.). Najemnik odgovarja, tudi za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila »zmrzal« v avtodomu, torej, kadar je voda v kateremkoli tanku v avtodomu, temperatura v avtodomu ne sme pasti pod 5 C , sicer lahko nastane škoda, ki jo je dolžan poravnati najemnik.
 2. Najemnik naj prebere in upošteva vsa navodila najemodajalca na spletni strani, proizvajalca, splošne pogoje, navodila varnostnih organov, serviserjev, ipd. , sicer odgovarja za škodo.
Najem avtodoma za počitnice na Hrvaškem
 1. Najemnik je izrecno seznanjen o Zakonu o spremembah Zakona o gostinski dejavnosti (Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti) sprejetem 1. aprila 2009, veljavnim od maja 2009 po katerem je kampiranje (to v skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču (torej takem, ki ni državno, občinsko ali mestno), se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje.
 2. Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe po tej pogodbi najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil zgornjega zakona. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti avtodoma v času zapečatenja, stroškov prevoza avtodoma nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, glodalcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona.
Storno stroški

Storno stroški se obračunajo, na osnovi pisno prejete odpovedi potovanja/najema na elektronski naslov info@eja.si. Storno stroški znašajo:

25 % vrednosti aranžmaja-najema za stornacije do 61 dni do prevzema avtodoma
50 % vrednosti aranžmaja-najema za stornacije od 60. do 31. dni do prevzema avtodoma
75 % vrednosti aranžmaja-najema za stornacije od 30. do 15. dni do prevzema avtodoma
90 % vrednosti aranžmaja-najema za stornacije od 14. do 1. dneva do prevzema avtodoma
100% vrednosti aranžmaja-najema za stornacijo na dan odhoda ali neprevzema avtodoma

V kolikor stranka v roku 24 ur od pogodbene obveznosti avtodoma ne prevzame ima EJA d.o.o. pravico obdržati celotni znesek pogodbe po splošnih pogojih ter avtodom oddati naprej.

Razno

V primerih da pride do okvare ali menjave naročenega avtodoma s strani najemodajalca pred prevzemom avtodoma se najemniku zagotovi avtodom v enakem razredu. Najemnik je dolžen enakovredni avtodom tudi sprejeti brez nadomestil. Avtodomu v standardnem razredu so lahko tudi starejši. Na njih lahko zaradi starejšega letnika pride med najemom tudi do manjših napak, za katere najemodajalec ne odgovarja.

S podpisom najemne pogodbe se šteje, da je najemodajalec seznanjen s temi splošnimi pogoji najema, ki so priloga in sestavni del pogodbe.

 

Vam je všeč naša vsebina? Delite jo z drugimi!